Poręczenie kredytu lub pożyczki (nazywane potocznie żyrowaniem) jest jedną z najpopularniejszych form zabezpieczenia wierzytelności. Rola poręczyciela jest jednak rolą bardzo odpowiedzialną i niosącą duże ryzyko. Co warto wiedzieć o poręczeniu pożyczki? I jakie skutki może ono nieść w przypadku, w którym dłużnik zaprzestałby regulowania swojego długu?

Kim jest poręczyciel pożyczki?

Poręczycielem jest osoba, która swoim majątkiem zabezpiecza spłatę zobowiązania dłużnika wobec jego wierzyciela. W przypadku, w którym dłużnik zaprzestałby – z jakiegokolwiek powodu – dokonywania spłaty swojej wierzytelności, wierzyciel będzie miał prawo żądania spłaty zobowiązania właśnie od poręczyciela.

W praktyce więc, jeżeli umowa poręczenia nie przewiduje innych warunków, poręczyciel odpowiada za pozostałe zobowiązanie dłużnika bez żadnych ograniczeń. Z perspektywy poręczyciela więc, poręczenie wierzytelności jest decyzją poważną, ryzykowną i mogącą przynieść mu znaczne uszczuplenie majątku.

Kiedy konieczne będzie poręczenie kredytu?

Co do zasady, instytucja finansowa zażąda poręczenia kredytu wówczas, gdy zdolność kredytowa klienta będzie zbyt niska, a udzielenie mu pożyczki wyda się bankowi ryzykowne. Taki stan rzeczy może np. wynikać ze braku historii kredytowej klienta, ze spłacaniu przez niego innych zobowiązań, czy też z nieregularnie osiąganych dochodów.

Czy każdy może być poręczycielem?

Nie każdy będzie mógł być poręczycielem zobowiązania. O dopuszczenia poręczyciela zdecyduje bank, który również dokona oceny jego zdolności kredytowej. Wynika to oczywiście z konieczności realnego zabezpieczenia spłaty wierzytelności, co zapewnić może jedynie poręczyciel o odpowiedniej sytuacji finansowej.

Z czym dodatkowo wiąże się poręczenie kredytu?

Poręczyciel, oprócz ryzyka związanego z perspektywą spłaty zobowiązania innej osoby, decydując się na rolę poręczyciela obniża równocześnie swoją zdolność kredytową. Fakt poręczenia pożyczki zostaje bowiem odnotowany w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i będzie miał wpływ na to, czy żyrant – w okresie trwania pożyczki – będzie mógł zaciągnąć swoje zobowiązanie.

Jest to bardzo istotne, jeżeli osoba mająca poręczyć kredyt sama zamierza w niedalekiej przyszłości wystąpić o przyznanie pożyczki. Zdecydowanie warto wziąć pod uwagę także i ten aspekt, ponieważ może mieć on realny wpływ na plany osoby, która zdecydowała się na przyjęcie funkcji poręczyciela.

W jaki sposób poręczyciel może poprawić swoją sytuację?

Aby zmniejszyć ryzyko spłaty cudzego zobowiązania, żyrant może zażądać zapisu umownego, na podstawie którego bank – w razie zaprzestania spłaty zobowiązania – będzie w pierwszej kolejności dochodził swoich roszczeń np. z hipoteki dłużnika. W ten sposób odpowiedzialność finansowa poręczyciela znacząco się obniży.

Żyrant może też zastrzec, że poręczy zobowiązanie jedynie do pewnej określonej kwoty – choć w tym przypadku nie można mieć pewności, że bank przystanie na taki warunek.

Jakie prawa przysługują poręczycielowi?

Poręczyciel powinien przede wszystkim zostać powiadomiony o każdym fakcie nieuregulowania w terminie raty kredytu. Ma to na celu zabezpieczenie jego uprawnienia do podjęcia kroków zmierzających do wyjaśnienia tego stanu rzeczy. Żyrant powinien również zostać poinformowany o fakcie spłaty całego zobowiązania.

W przypadku, w którym poręczyciel byłby zmuszony do spłaty wierzytelności ze swojego majątku, będzie on posiadał prawo domagania się od dłużnika zwrotu poniesionych przez siebie kosztów. Należy jednak zaznaczyć, że wyegzekwowanie niniejszych należności może być bardzo trudne i czasochłonne.

ŁatwyKredyt – pożyczka, którą spłacisz

Aby dłużnik nie miał problemu w spłacie zobowiązania, konieczny jest przede wszystkim dobór odpowiedniej pożyczki. Z ŁatwyKredyt możliwe będzie odnalezienie taniej oferty kredytowej, która zostanie odpowiednio dopasowana do możliwości klienta i zminimalizuje ryzyko jakiegokolwiek opóźnienia w spłacie.

Niebezpieczna rola poręczyciela

Rola poręczyciela jest rolą odpowiedzialną i mogącą nieść poważne konsekwencje dla żyranta. Co do zasady, odpowiada on przed wierzycielem całym swoim majątkiem za całą wysokość pozostałego zobowiązania. Ponadto, zmniejszona zostaje także zdolność kredytowa żyranta, co może mieć dla niego brzemienne skutki w chwili, w której sam będzie ubiegał się o udzielenie pożyczki.