Celem regulaminu jest określenie zasad korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem ratka.pl, prowadzonego przez firmę Money Beat Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, NIP 522-304-01-40, REGON: 362678227.

I. DEFINICJE

1. Formularz – zestawienie danych osobowych niezbędnych do wykonania usługi.

2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych samodzielnie korzystająca z serwisu i formularza w celu uzyskania pożyczki.

3. Firma pożyczkowa – podmiot, który zajmuje się udzielaniem pożyczek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oferta firmy udostępniona jest w Serwisie.

4. Oferta – oferta pożyczki firmy pożyczkowej, która jest skierowana do Użytkownika przez Serwis lub przez firmę pożyczkową.

5. Polityka prywatności – nieodłączny element „Regulaminu usługi, dotyczy danych osobowych zbieranych od Użytkownika za pośrednictwem formularza, uzyskiwanych w procesie rejestracji oraz przy późniejszym korzystaniu z usług

6. Login – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika, który wyraża chęć korzystania z usługi. Login jest wysłany na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

7. Hasło – ciąg znaków, które służą do identyfikacji Użytkownika. Celem hasła jest zagwarantowanie Użytkownikom Usługi autoryzowanego dostępu do wybranych usług. Hasło wysyłane jest na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

8. Newsletter – forma elektronicznego biuletynu, który ma informować zainteresowanych Użytkowników o pojawiających się w ofercie nowościach, promocjach, konkursach oraz o wprowadzanych zmianach.

9. Usługodawca – Money Beat Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, NIP 522-304-01-40, REGON: 362678227.

10. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, realizowane w Serwisie na rzecz Użytkowników, świadczone nieodpłatnie, obejmujące w szczególności przeglądanie Materiałów zamieszczonych w serwisie, udostępnienie porównywarki, wysyłkę newslettera, o których jest mowa w § 4 i § 5 tego regulaminu.

11. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług, świadczonych w Serwisie drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie

11. Serwis – internetowa platforma, stworzona i udostępniona w sieci internet przez Usługodawcę, znajdująca się pod w ramach której oferowany jest kompleks Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz użytkowników.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Finrek ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje Użytkowników do stosowania się do jego zasad.

2. Regulamin wyznacza rodzaje usług, które są świadczone za pośrednictwem strony, warunki oraz reguły korzystania z niego, m.in. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, które są oferowane za jego pośrednictwem.

3. Każdy Użytkownik chcący korzystać z Usługi, powinien najpierw zapoznać się oraz zaakceptować treść niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zasad określonych w Regulaminie. Przez korzystanie z Formularza Użytkownik automatycznie wyraża akceptację jego warunków, również mówiących o zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie ma tutaj konieczności zawierania odrębnej umowy. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w zakresie oraz na zasadach, które są określone w polityce prywatności.

5. W sprawach, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, a szczególnie mowa o składaniu oświadczeń woli w postaci elektronicznej, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych tj. /Dz. U. 2019 poz.1781 z późn. zmianami/, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.

III. ZAWARCIE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów z Użytkownikiem przez Money Beat Sp. z o.o. odnoszących się do świadczenia Usług. Wraz z rozpoczęciem korzystania z Usług udostępnionych przez Serwis, Użytkownik automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie występuje konieczność sporządzania odrębnej umowy. Umowa o świadczenie Usług upoważnia Money Beat Sp. z o.o. do przekazywania danych Użytkowników korzystających z Serwisu partnerom, których usługi są w nim zaprezentowane. Odnosi się to szczególnie do firm pożyczkowych.

2. Użytkownik może w dowolnym momencie przestać korzystać z Usług udostępnionych przez Usługodawcę. Skutki prawne, które wynikają z zakończenia korzystania z Usług, są określone przez bezwzględnie i aktualnie obowiązujące rozporządzenia prawa. Przepisy prawne są właściwe z racji prawnego charakteru świadczonej usługi i okoliczności faktycznych.

3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana automatycznie. Nie ma konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z momentem opuszczenia przez Użytkownika Formularza, który udostępnia niniejsze Usługi.

IV. USŁUGI

1. Główną funkcją oferowaną przez Usługodawcę jest możliwość uzyskania pożyczki po wcześniejszym poprawnym uzupełnieniu formularza pożyczkowego.

2. Za możliwość korzystania z Usług Usługodawca nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat.

V. NEWSLETTER

1.Każdy użytkownik Serwisu może dokonać zapisu na Usługę newslettera Serwisu.

2.Umowa o świadczenie Usługi newslettera zostaje zawarta z chwilą udostępnienia Usługodawcy adresu e-mail przez Użytkownika, a rozwiązana z chwilą odkliknięcia linka „rezygnacją z newlettera”, zamieszczanego w każdej wiadomości e-mail wysyłanej przez Usługodawcę do Użytkownika

3.Dokonanie zapisu na newsletter jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację pozostałych Usług, w tym udostępnienie Porównywarki.

4.W celu otrzymywania newslettera Użytkownik powinien: wypełnić odpowiednie pole, umieszczone w Serwisie, podając swój adres e-mail, wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera, poprzez odznaczenie wskazanego w tym celu pola (tzw. checkboxa),potwierdzić wolę otrzymywania newslettera poprzez odkliknięcie linka, wysłanego na podany przez niego adres mailowy w pierwszej wiadomości mailowej, przesłanej przez Usługodawcę.

5. Usługa newslettera będzie świadczona na rzecz Użytkownika do czasu rezygnacji przez niego z usługi newslettera i cofnięcia zgody w tym zakresie. Informację o cofnięciu zgody Użytkownik przesyła poprzez odkliknięcia linka „rezygnacją z newlettera”, zamieszczanego w każdej wiadomości e-mail wysyłanej przez Usługodawcę do Użytkownika

VI. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów: urządzenie komputerowe z oprogramowaniem przeglądarki internetowej umożliwiającej pełne wyświetlenie i obsługę strony www.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Money Beat Sp. z o.o.

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis był dostępny w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych, szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

3. Serwisu wymaga podawania przez Użytkownika danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych oraz niewprowadzających w błąd. Za skutki wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularzy w całości odpowiada Użytkownik. Szczególnie odnosi się to do sytuacji podania błędnych bądź nieprawdziwych danych.

4. Money Beat Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie formularzy przez Użytkownika. Szczególnie nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie, których dane mogły zostać zamieszczone w udostępnionych formularzach bez wyrażenia ich wiedzy i zgody.

5. Money Beat Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi, jeśli przyczyny nie są od niego zależne. W celach bezpieczeństwa bądź z innych przyczyn Finrek Sp z o.o. może na jakiś czas zawiesić dostęp do Usług. Następuje to na okres niezbędny do wyeliminowania powstałych zagrożeń czy nieprawidłowości. Money Beat Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za czasowe zawieszenie dostępu do Usług.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn, zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.

7. Money Beat Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z postanowieniami Regulaminu korzystanie z Usług przez jego Użytkowników.

8. Użytkownicy nie mogą dostarczać bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd treści, a także treści zawierających wirusy bądź mogących spowodować zakłócenia bądź uszkodzenia w systemach komputerowych.

9. W przypadku otrzymania przez Money Beat Sp. z o.o., wiarygodnej wiadomości o niezgodnym z prawem charakterze przechowywanych danych, które są dostarczone przez Użytkownika,Finrek Sp z o.o.może zablokować dostęp do nich. Nie ponosi również odpowiedzialności za Użytkowników i za szkody, które powstały przez uniemożliwienie dostępu do bezprawnych treści.

10. Wiarygodna wiadomość o zaistnieniu danych o bezprawnym charakterze, Money Beat Sp. z o.o. informuje Użytkownika o prawdopodobnym zamiarze zablokowania do nich dostępu.

11. Jeśli Użytkownik dostarczy treści i dane o charakterze omówionym powyżej, Money Beat Sp. z o.o. ma prawo wystąpić z żądaniem uzyskania roszczenia odszkodowawczego bezpośrednio od konkretnego Użytkownika. Zasady tego postępowania określa Kodeks cywilny.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam.

VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Money Beat Sp. z o.o. informuje, że w Serwisie znajdują się dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, a także inne dobra niematerialne, które są przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Wybrany przez Serwis wybór oraz układ prezentowanych w nim treści, jest samoistnym przedmiotem ochrony prawno-autorskiej.

2. Prawa autorskie do informacji oraz materiałów, które są udostępnione na stronach internetowych Serwisu, a także znaki towarowe, należą do Money Beat Sp. z o.o.

3. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści jedynie w zakresie osobistego użytku. Korzystanie z niniejszych treści oraz rozporządzanie nimi, które wykracza poza ramy osobistego użytku, wymaga stosownej zgody wyrażonej przez Money Beat Sp. z o.o. bądź inny uprawiony do tego podmiot.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik korzystający z Formularza może zgodnie z przysługującym mu prawem składać reklamacje w sprawach odnoszących się do Usług, które oferuje. Wszelkie reklamacje co do korzystania z Usługi, muszą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: pomoc@intratka.pl.

2. W reklamacji powinny zawierać się: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz opis problemu, który jest podstawą do złożenia reklamacji.

3. Money Beat Sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpoznana zgodnie z terminem, Finrek Sp z o.o. powiadomi Użytkownika, który ją złożył, o przyczynach składających się na opóźnienie i o przewidywanym terminie, w jakim reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail bądź adres korespondencyjny, o ile tak zostało wskazane w reklamacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów, mówiących o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które są zawierane na jego podstawie, jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów, które powstają w związku ze stosowaniem Regulaminu albo wynikłych ze świadczenia usług drogą elektroniczną na jego podstawie, jest sąd właściwości ogólnej.

3. W relacjach z Użytkownikiem używany jest język polski.

XI. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

1. Regulamin wszedł w życie z dniem 29.09.2022

2. Money Beat Sp. z o.o. zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym terminie.

3. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia nie zdecyduje się na wypowiedzenie umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną.

4. W przypadku zmiany Regulaminu, zostanie on doręczony Użytkownikom przez umieszczenie go na stronie internetowej Serwisów Usługodawcy bądź doręczenie wraz z newsletterem.

12. Zasady ochrony danych osobowych wdrożone przez Money Beat Sp. z o.o. zostały uregulowane w Polityce Prywatności.