W swoim życiu zawieramy wiele umów, dotyczących różnych aspektów naszego życia. Niektóre z nich mogą być rozciągnięte w czasie, inne zaś, jak np. umowa w firmie pozabankowej, mają najczęściej krótkie, z góry określone granice czasowe. Bez względu jednak na to, jaką formę ma konkretna umowa, zdarzają się sytuacje, w których zapisy umowy mogą ulec zmianie. Czy warunki umowy pożyczkowej można substytuować w trakcie jej trwania?

Aneksowanie umowy

Zmiany zapisów umowy mogą wynikać z działania różnych czynników. Wprowadzenie koniecznych modyfikacji nie musi wcale oznaczać zrywania oraz podpisywania umowy od nowa. W takich sytuacjach stosuje się zazwyczaj tzw. aneks do umowy. Jest to najczęściej wybierana forma, potwierdzająca wprowadzenie zmian do umowy. Stosuje się ją zarówno w przypadku umów podpisywanych osobiście, jak i tych zawieranych za pośrednictwem internetu.

Polskie prawo finansowe wymaga, aby aneks do umowy został przygotowany w identyczny sposób, jak miało to miejsce w przypadku wcześniej zawartej umowy, a więc, np. umowa podpisana odręcznie powinna być również sporządzona, jako dokument pisemny. Aneks do umowy pożyczkowej ma przeważnie na celu zmianę dotychczasowych postanowień umowy, dodanie do niej nowych postanowień czy też uchylenie niektórych zapisów umowy. Jedna umowa może zawierać dowolną ilość aneksów, co jest o wiele wygodniejsze i praktyczniejsze niż zrywanie i sporządzanie nowej umowy od zera.

Różne przyczyny aneksowania umowy

W przypadku większości profesjonalnych firm pożyczkowych działających na polskim rynku, w tym również marki ŁatwyKredt.pl, najczęściej do aneksowania umowy pożyczkowej dochodzi w momencie, gdy klient wyraża chęć przedłużenia terminu spłaty zobowiązania lub raty pożyczki. Wówczas dochodzi do zmiany warunków umowy i dodania do nie odpowiedniego aneksu. Przeważnie takie działania wiążą się z dodatkową opłatą dla klienta, jednak nie większą niż karne odsetki, jakie są ustalane przy nieterminowym spłaceniu zobowiązania.

Aneksowanie umowy będzie również konieczne w sytuacji, gdy zmianie ulegną przepisy prawne. Wówczas pożyczkodawca musi dostosować swoje usługi do nowej rzeczywistości prawnej, co wiąże się również ze zmianami w umowach pożyczkowych, o czym ma obowiązek poinformować swoich klientów. Pożyczkobiorca w takiej sytuacji ma 14 dni od momentu otrzymania takiej informacji na zastanowienie się, czy zgadza się z nowymi zapisami w umowie. Jeżeli uzna, że zmodyfikowane warunki umowy mu nie odpowiadają, może złożyć wniosek o odmowie przyjęcia zmienionych warunków. W takim przypadku dojdzie do rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W sytuacji braku podjęcia przez klienta jakichkolwiek działań w tym zakresie, aneks zacznie prawomocnie obowiązywać po 14 dniach.

Jeżeli więc w umowie ma dojść do zmiany konkretnych postanowień w trakcie jej trwania, muszą zostać one zawarte w odpowiednim aneksie do umowy.