Z odsetkowej ulgi podatkowej mogą skorzystać osoby, które w latach 2002-2006 zaciągnęły kredyt mieszkaniowy. Sprawdzamy komu przysługuje ulga odsetkowa i jak ją obliczyć?

Ulga odsetkowa przysługuje w ramach tzw. praw nabytych. Uprawnienie to pozwala na odliczenie od dochodu odsetek za zobowiązania zaciągnięte na realizację własnych celów mieszkaniowych. Dotyczy to wyłącznie odsetek już zapłaconych.

Komu przysługuje ulga odsetkowa?

Z ulgi odsetkowej mogą skorzystać podatnicy, którzy spłacają kredyt mieszkaniowy udzielony na sfinansowanie inwestycji związanej z potrzebami mieszkaniowymi, czyli na:

  • budowę budynku mieszkalnego,
  • zakup nowego budynku lub lokalu mieszkalnego,
  • nadbudowę, rozbudowę, przebudowę budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
  • wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku, budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku.

Ponadto ulga odsetkowa przysługuje na kredyt zaciągnięty na spłatę kredytu mieszkaniowego oraz na kredyt zaciągnięty na spłatę kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Odliczenie to przysługuje osobom, którym kredyt został udzielony między 1 stycznia 2002 r., a 31 grudnia 2006 r. Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu mieszkaniowego przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Zasady odliczania ulgi odsetkowej

W ramach wspomnianej ulgi podatkowej, od dochodu odliczeniu podlegają wydatki poniesione na spłatę odsetek w poniższych przypadkach:

  • Kredyt został udzielony w latach 2002 — 2006 przez podmiot uprawniony do udzielania kredytów, czyli bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościową (SKO).
  • Osoba, która go uzyskała podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
  • Kredyt obejmuje sfinansowanie inwestycji, której celem jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Z kolei odliczenia nie stosuje się jeżeli podatnik lub jego małżonek korzystał lub w ramach praw nabytych, korzysta z odliczenia od dochodu, przychodu lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.

Jak obliczyć ulgę odsetkową?

Odliczeniu podlegają odsetki spełniające następujące warunki:

  • Zostały one faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot udzielający kredytu.
  • Nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku.

Wzór na obliczenie kwoty odsetek podlegającej odliczeniu:

limit z roku zakończenia inwestycji × kwota odsetek

wysokość zaciągniętego kredytu

Jaki jest limit odliczenia ulgi odsetkowej?

Odliczenie w ramach ulgi odsetkowej dotyczy odsetek od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m² powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji. Limit ten wynosi 325 990 zł.

W przypadku, gdy kredyt zaciągają małżonkowie limit dotyczy odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków.

Sposób odliczenia ulgi odsetkowej

Odsetki od kredytów mieszkaniowych (niezależnie od roku zakończenia inwestycji), a także od kredytów refinansowych (konsolidacyjnych), w przypadku inwestycji zakończonych po 1 stycznia 2008r. odliczane są najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja.

Odsetki zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji mogą być odliczane od podstawy opodatkowania za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki lub w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki. W kolejnych latach odliczeniu podlegają wyłącznie odsetki zapłacone w danym roku podatkowym.

Odliczenia kwoty przysługującej ulgi dokonuje się w składanym przez podatnika rocznym zeznaniu podatkowym: PIT-37, PIT-36, PIT-28 oraz w załączniku PIT/D. Do zeznania, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonywane jest odliczenie z tytułu ulgi odsetkowej, należy dołączyć oświadczenie PIT-2K.