Jeśli masz problem z terminową spłatą zaciągniętego kredytu możesz zwrócić się do banku z prośbą o umorzenie odsetek. Sprawdzamy na czym polega umorzenie odsetek i jak skutecznie to zrobić?

Odsetki naliczane są wraz z nieuregulowanymi ratami pożyczki. Ich wysokość z reguły wpływa na pogorszenie płynności finansowej dłużnika i może doprowadzić do tzw. spirali zadłużenia. Dobrym wyjściem z tej sytuacji może być jednak złożenie wniosku o umorzenie odsetek do banku. Podpowiadamy jak go napisać?

Skutki niepłacenia zobowiązań kredytowych

Brak spłaty rat pożyczki i kredytu niesie ze sobą poważne konsekwencje, takie jak:

 • naliczanie odsetek karnych,
 • dodatkowe opłaty związane są z kosztami nawiązania kontaktu z dłużnikiem, między innymi  wysłanie monitu, czyli listu przypominającego o konieczności uregulowania należności czy ewentualne rozmowy telefoniczne;
 • rozwiązanie w części lub w całości zawartej umowy kredytowej przez bank;
 • windykacja należności;
 • egzekucja komornicza;
 • wpisanie klienta do baz dłużników – Biura Informacji Gospodarczej czy Biura Informacji Kredytowej;
 • obniżenie zdolności kredytowej klienta.

Jak widać, skutki niespłacania kredytu mogą być bardzo dotkliwe. Dlatego w przypadku braku możliwości spłaty należności warto jak najszybciej i osobiście poinformować o tym fakcie wierzyciela oraz wyjaśnić całą sytuację. W takim przypadku banki chętnie negocjują i ułatwiają spłatę kredytu.

Czym są odsetki?

Odsetki to główny koszt kredytu i są wliczone w ratę kredytu. Ich wysokość zależy od następujących czynników: wysokości kredytu, okresu kredytowania, rodzaju zobowiązania i wysokości stopy procentowej.

Rodzaje odsetek i sposoby ich naliczania

Wyróżniamy następujące typy odsetek:

 • odsetki kapitałowe – odsetki tego rodzaju nalicza się w odniesieniu do całości kapitału (całości zadłużenia). Ich wysokość jest ustalana samodzielnie przez  instytucje finansowe;
 • odsetki karne (za zwłokę) – ich naliczanie odbywa się w stosunku do każdej niezapłaconej  w terminie raty. Odsetki naliczane są za każdy dzień zwłoki aż do momentu, w którym dłużnik ureguluje należność. W tym przypadku obowiązują limity określone w przepisach prawa. Zgodnie z nimi odsetki za opóźnienie wynoszą 7% w skali rocznej.

Co zrobić, kiedy mamy problem ze spłatą odsetek od kredytu?

Zdarza się, że odsetki karne lub odsetki kapitałowe są tak wysokie, że kredytobiorca nie jest w stanie spłacić zobowiązania. Warto wtedy poprosić pożyczkodawcę o zmniejszenie płatności i wystąpić z wnioskiem o umorzenie odsetek do wierzyciela. Należy jednak pamiętać, że wierzyciel nie ma obowiązku umorzenia odsetek. Umorzenie to jedynie dobra wola wierzyciela, który domaga się zwrotu wierzytelności na podstawie umowy zawartej z pożyczkobiorcą.

Jak napisać podanie o umorzenie odsetek?

Wniosek o umorzenie odsetek składany jest na ręce wierzyciela, który będzie go osobiście rozpatrywał. Warto więc tego typu pismo stworzyć samodzielnie. Taki zindywidualizowany dokument tego typu jest wtedy bardziej wiarygodny, niż wzór zaczerpnięty z Internetu.

We wniosku o umorzenie odsetek należy uwzględnić następujące elementy:

 • dane osoby zadłużonej
 • dane wierzyciela, na przykład banku czy firmy pożyczkowej;
 • określenie stosunku prawnego, z którego wynika dług i jego odsetki, na przykład umowa pożyczki;
 • dokładna wysokość zadłużenia i wynikających z niego odsetek;
 • umotywowanie wniosku o umorzenie odsetek, na przykład trudną sytuacją materialną, utratą pracy czy niezdolnością do pracy dłużnika;
 • zapis ukazujący dobrą wolę i chęć współpracy dłużnika –  zapewnienie o terminowej spłacie pozostałych rat lub propozycja negocjacji warunków spłaty;
 • załączniki – dokumenty, które potwierdzają zapisy zawarte we wniosku, na przykład dokument potwierdzający utratę pracy, wypis ze szpitala lub zaświadczenie lekarskie, bądź oświadczenie o stanie majątkowym;
 • prośbę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Odsetki karne – jak ich uniknąć?

Aby w przyszłości nie płacić odsetek za zwłokę warto:

 • przed zaciągnięciem pożyczki lub kredytu przeanalizować swoją sytuację finansową  i upewnić  się czy spłata zobowiązania będzie dla nas realna;
 • zawsze spłacać raty zgodnie z harmonogramem;
 • w przypadku, gdy terminowa spłata nie jest możliwa – skontaktować się z pożyczkodawcą i wspólnie z nim znaleźć rozwiązanie tego problemu, na przykład przesunąć termin spłaty rat albo skorzystać z wakacji kredytowych;
 • poprosić pożyczkodawcę o prolongatę, czyli przedłużenie terminu spłaty pożyczki;
 • skonsolidować pożyczki.