Z roku na rok do Polski przyjeżdża coraz większa liczba cudzoziemców głównie w poszukiwaniu pracy oraz lepszych standardów życia. Czy takie osoby mogą liczyć na możliwość zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej?

Twarde warunki

Uzyskanie pożyczki lub kredytu gotówkowego w polskich firmach pożyczkowych wiąże się z pewnymi warunkami, które musi spełnić potencjalny pożyczkobiorca. Jednym z nich jest posiadanie polskiego obywatelstwa, a co za tym idzie również dowodu osobistego, numeru PESEL oraz stałego miejsca zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W wielu przypadkach niezbędne może okazać się również posiadanie aktywnego konta bankowego w jednej z polskich instytucji finansowych. Dzięki takiemu rachunkowi możliwa jest dodatkowa weryfikacja potencjalnego klienta. Nie wszystkie banki w Polsce umożliwiają obcokrajowcom założenie konta osobistego w własnych placówkach. Jeżeli jednak znajdzie się taka instytucja, żąda ona dołączenia do wniosku np. karty pobytu, paszportu oraz dokumentu potwierdzającego stałe zameldowanie w Polsce. Pewną alternatywą w przypadku konieczności posiadania aktywnego konta bankowego mogą być zobowiązania finansowe udzielane z wykorzystaniem czeku Giro, jednak i ta opcja wymaga posiadania polskiego obywatelstwa. Jak więc widać, cudzoziemiec nie posiadający polskiego paszportu w większości przypadków nie będzie miał szansy zaciągnąć pożyczki na terenie Polski.

Obywatel RP

Aby cudzoziemiec mógł zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową online musi posiadać paszport RP. Za obywatela Polski uznaje się również osobę, która:

  • przebywa nieprzerwanie od co najmniej 3 lat na terytorium RP na podstawie zezwolenia na stały pobyt lub pozwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • przebywa nieprzerwanie w Polsce od co najmniej dwóch lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub pozwolenia na pobyt, jako długoterminowego rezydenta UE, który pozostaje od co najmniej 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa,
  • przebywa nieprzerwanie od co najmniej dwóch lat na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt, jako długoterminowy rezydent UE, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Polsce.

W większości przypadków polskie firmy pożyczkowe dość niechętnie udzielają obcokrajowcom krótkoterminowych zobowiązań finansowych. Argumentują to tym, że ewentualne odzyskanie niespłaconych należności od cudzoziemca wiązałoby się z dużymi kosztami często przekraczającymi wartość samej pożyczki. Oczywiście, spośród dużej liczby ofert firm pożyczkowych funkcjonujących obecnie na polskim rynku można znaleźć i taką, która umożliwi obcokrajowcowi zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego, jednak wcześniej należy dobrze sprawdzić taką firmę, aby nie paść ofiarą oszustów.